Nederlands Consulaat-generaal in Antwerpen, België

Turkije

1. Legalisatie

1.1. Documenten die zijn vrijgesteld van het vereiste van legalisatie

Sommige documenten uit Turkije kunnen in het gehele Koninkrijk der Nederlanden (d.w.z. Europees Nederland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten) worden gebruikt zoals ze worden afgegeven, zonder enige aanvullende formaliteit als een apostille of legalisatie. Dit geldt voor de volgende documenten:

·         alle akten, afschriften van en uittreksels uit akten van de burgerlijke stand;

·         stukken die zijn opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren;

·         alle akten en documenten betreffende de handelingsbevoegdheid of de familierechtelijke status van natuurlijke personen, hun nationaliteit, hun woon- of verblijfplaats, ongeacht voor welk gebruik zij zijn bestemd, alle andere akten en documenten, wanneer deze worden overgelegd ten behoeve van de voltrekking van het huwelijk of het opmaken van een akte van de burgerlijke stand (alleen Europees Nederland);

·         verklaringen van huwelijksbevoegdheid.

Bovengenoemde documenten zijn vrijgesteld omdat zowel Turkije als het Koninkrijk der Nederlanden (d.w.z. Europees Nederland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten) zijn aangesloten bij de volgende legalisatieverdragen:

·         Overeenkomst inzake kosteloze afgifte en vrijstelling van legalisatie van afschriften en uittreksels van akten van de burgerlijke stand;

·         Europese overeenkomst inzake de afschaffing van legalisatie van stukken opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren;

·         Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand (alleen Europees Nederland);

·         Overeenkomst tot vrijstelling van legalisatie voor bepaalde akten en documenten (alleen Europees Nederland);

·         Overeenkomst betreffende de afgifte van een verklaring van huwelijksbevoegdheid.

Hoewel de vrijstelling ook voor eentalige, in het Turks opgestelde uittreksels geldt, is het aan te bevelen om de Turkse autoriteiten te vragen een meertalig uittreksel af te geven.

De Turkse consulaten-generaal in Rotterdam en Deventer hebben toegang tot het familieregister en zijn bevoegd om aan Turkse onderdanen uittreksels van aktes af te geven. Deze uittreksels zijn zonder verdere legalisatie geschikt voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

1.2. Documenten die niet zijn vrijgesteld van het vereiste van legalisatie

Zowel Turkije als het Koninkrijk der Nederlanden (d.w.z. Europees Nederland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten) zijn aangesloten bij het Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten (Apostilleverdrag). Als u in het Koninkrijk der Nederlanden een of meerdere documenten uit Turkije wilt gebruiken die niet onder de bij 1.1. genoemde vrijgestelde documenten vallen, moeten deze eerst een apostille krijgen van de Turkse autoriteit. Kijk hier voor informatie over de instanties die de apostille afgeven. Met de apostille zijn deze documenten klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

N.B: als een buitenlandse akte is gelegaliseerd, betekent dat niet automatisch dat de Nederlandse overheid uw akte zal accepteren als bewijs. Het is altijd mogelijk dat bijvoorbeeld de gemeente of de IND de echtheid van uw gelegaliseerde akte of de gegevens in uw akte wil laten onderzoeken.

2. Bemiddeling

Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan voor Nederlanders bemiddelen bij het opvragen en laten legaliseren van documenten in Turkije. Dit gaat als volgt: u schrijft een brief aan het Consulair Dienstencentrum van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken waarin u verzoekt om een document in Turkije aan te vragen of te laten legaliseren. Het document moet wel altijd betrekking hebben op een persoon met de Nederlandse nationaliteit. U sluit het volgende bij:

·         een kopie van uw Nederlandse paspoort;

·         indien u een recent en gelegaliseerd document opvraagt: een kopie van het (oude) document;

·         indien het gaat om het aanvragen van een afschrift van uw geboorteakte en u niet meer over een kopie daarvan beschikt: de volledige voor- en achternamen van uw ouders. In sommige landen is het echter niet altijd mogelijk om zonder een kopie van de oude akte een afschrift op te vragen;

·         indien u een document wilt laten legaliseren: het originele document. Het document mag meestal niet langer dan één jaar geleden zijn afgegeven.

Bemiddeling is alleen mogelijk voor personen die uitsluitend de Nederlandse nationaliteit hebben (dus ook genaturaliseerde Nederlanders). Personen, die naast de Nederlandse nationaliteit tevens de Turkse nationaliteit bezitten, dienen persoonlijk of via familie of kennissen, of zo nodig door inschakeling van een advocaat of notaris ter plaatse, voor het aanvragen en laten legaliseren van akten zorg te dragen. Bemiddeling door het ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag of door de Nederlandse ambassade in Ankara is niet mogelijk.

Voor het aanvragen van akten van de burgerlijke stand van Turkse Koerden is geen afwijkende regelgeving van toepassing.