Nederlands Consulaat-generaal in Antwerpen, België

Turkije

1. Legalisatie

1.1. Documenten die zijn vrijgesteld van het vereiste van legalisatie

Sommige documenten uit Turkije kunnen in het gehele Koninkrijk der Nederlanden (d.w.z. Europees Nederland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten) worden gebruikt zoals ze worden afgegeven, zonder enige aanvullende formaliteit als een apostille of legalisatie. Dit geldt voor de volgende documenten:

·         alle akten, afschriften van en uittreksels uit akten van de burgerlijke stand ( meertalige uittreksels alleen Europees Nederland);

·         stukken die zijn opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren;

·         alle akten en documenten betreffende de burgerlijke stand, de handelingsbevoegdheid of de familierechtelijke status van natuurlijke personen, hun nationaliteit, hun woon- of verblijfplaats, ongeacht voor welk gebruik zij zijn bestemd ( alleen Europees Nederland);

·         verklaringen van huwelijksbevoegdheid.

Bovengenoemde documenten zijn vrijgesteld omdat zowel Turkije als het Koninkrijk der Nederlanden (d.w.z. Europees Nederland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten) zijn aangesloten bij de volgende legalisatieverdragen:

·         Overeenkomst inzake kosteloze afgifte en vrijstelling van legalisatie van afschriften en uittreksels van akten van de burgerlijke stand;

·         Europese overeenkomst inzake de afschaffing van legalisatie van stukken opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren;

·         Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand ( alleen Europees Nederland);

·         Overeenkomst tot vrijstelling van legalisatie voor bepaalde akten en documenten ( alleen Europees Nederland);

·         Overeenkomst betreffende de afgifte van een verklaring van huwelijksbevoegdheid.

Hoewel de vrijstelling ook voor eentalige, in het Turks opgestelde uittreksels geldt, is het aan te bevelen om de Turkse autoriteiten te vragen een meertalig uittreksel af te geven.

De Turkse consulaten-generaal in Rotterdam en Deventer hebben toegang tot het familieregister en zijn bevoegd om aan Turkse onderdanen uittreksels van aktes af te geven. Deze uittreksels zijn zonder verdere legalisatie geschikt voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden. 

1.2. Documenten die niet zijn vrijgesteld van het vereiste van legalisatie

Zowel Turkije als het Koninkrijk der Nederlanden (d.w.z. Europees Nederland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten) zijn aangesloten bij het Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten (Apostilleverdrag). Als u in het Koninkrijk der Nederlanden een of meerdere documenten uit Turkije wilt gebruiken die niet onder de bij 1.1. genoemde vrijgestelde documenten vallen, moeten deze eerst een apostille krijgen van de Turkse autoriteit. Kijk hier voor informatie over de instanties die de apostille afgeven. Met de apostille zijn deze documenten klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

N.B: als een buitenlandse akte is gelegaliseerd, betekent dat niet automatisch dat de Nederlandse overheid uw akte zal accepteren als bewijs. Het is altijd mogelijk dat bijvoorbeeld de gemeente of de IND de echtheid van uw gelegaliseerde akte of de gegevens in uw akte wil laten onderzoeken.

2. Bemiddeling

Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan niet bemiddelen bij het opvragen en laten legaliseren van documenten in Turkije.

3. Documenten

3.1. Het familieregister met gezinsregistratiegegevens

De 80 provincies van Turkije zijn verdeeld in een aantal districten (‘Ilce’). Per dictrict wordt een familieregister (‘Nüfus Idaresi’) bijgehouden. De beheerder daarvan (‘Nüfus Müdürü’) heeft als taak daarin van alle personen binnen de districtsgrens (door geboorte of herregistratie) per gezin de persoonsgegevens en die betreffende de burgerlijke staat bij te houden. Elk gezin krijgt een familieboekje (‘Aile Cüzdani’) uitgereikt waarin gezinsregistratiegegevens en mutaties daarvan worden opgenomen en bijgehouden. Registratie van buiten Turkije plaatsgevonden mutaties, zoals geboorte, overlijden en huwelijk, vindt eveneens plaats in het betreffende Turkse familieregister en, op verzoek, in het familieboekje. Om gegevens uit een Turks familieregister (‘Nüfus Idaresi’) te kunnen opvragen of bevestiging te (doen) verkrijgen dat de (bron)documenten overeenkomstig de inschrijving in het Turkse familieregister zijn, moet beschikt kunnen worden over de registratiegegevens van het gezins-familieboekje (fotokopie ‘Aile Cüzdani’) en een fotokopie van de Turkse identiteitskaart (‘Nüfus Cüzdani’). Ook kan gevraagd worden om een uittreksel van de gezinsgegevens uit het familieregister wat omschreven kan worden als ‘Vukuatli Nüfus Kayit Ornegi’.

3.2. Geboorteakte

In het oosten van Turkije werden in het verleden geboorten vaak niet door de ouders aangegeven. Tegenwoordig komt het nog regelmatig voor dat kinderen uit deze regio pas op latere leeftijd worden aangegeven bij de burgerlijke stand.
De geboorteplaats kan in Turkije afwijken van de plaats van de ‘Nüfus’-registratie.

3.3. Verklaring van ongehuwd zijn

Als verklaring van ongehuwd zijn kan worden beschouwd het Turkse familieboekje (‘Aile Cüzdani’) of een uittreksel uit het familieregister (‘Nüfus Idaresi’), waarin/-op de leden van een gezin en hun burgerlijke staat zijn vermeld of zijn geregistreerd. Ook kan gevraagd worden om een uittreksel van de gezinsgegevens uit het familieregister dat omschreven kan worden als ‘Vukuatli Nüfus Kayit Ornegi’.