Nederlands Consulaat-generaal in Antwerpen, België

Basisexamen inburgering in het buitenland

Ten behoeve van een MVV aanvraag

Hier vindt u veelgestelde vragen over het basisexamen inburgering in het buitenland. Let op: als u het inburgeringsexamen ten behoeve van de Naturalisatieprocedure wilt aanvragen, klik dan op de link 'naturalisatietoets' aan de rechterkant onder 'Zie ook'.

Wat is het basisexamen inburgering in het buitenland?

Wat is het basisexamen inburgering in het buitenland?

Het basisexamen inburgering is een test waarbij de basiskennis van de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving wordt getoetst. Het examen wordt in het Nederlands afgelegd bij een Nederlandse ambassade of een Nederlands consulaat-generaal in het land van herkomst of het land van bestendig verblijf. Het land van bestendig verblijf is het land waar de vreemdeling langer dan drie maanden mag verblijven op grond van een verblijfstitel (bijvoorbeeld een verblijfsvergunning). Het examen wordt afgelegd vóór de komst naar Nederland.

Het examen bestaat uit 3 delen (het derde examenonderdeel is per 1 april 2011 toegevoegd):

  • In deel 1 wordt de kennis van de Nederlandse samenleving getoetst. Met behulp van een boekje met afbeeldingen wordt telefonisch een aantal vragen gesteld. De vragen gaan onder andere over de geschiedenis en staatsinrichting van Nederland.
  • In deel 2 wordt de kennis van de Nederlandse taal getoetst. Dit onderdeel bestaat onder meer uit het nazeggen van zinnen en het beantwoorden van korte vragen.
  • In deel 3 (Geletterdheid en Begrijpend Lezen) wordt getoetst in hoeverre kandidaten Nederlands kunnen lezen en begrijpen. De kandidaat krijgt een toetsboekje en wordt gevraagd woorden en zinnen uit dit toetsboekje op te lezen, aan te vullen en vragen bij teksten te beantwoorden. Schrijven is geen onderdeel van de toets, alleen lezen.

Wie moeten het basisexamen inburgering buitenland afleggen?

Het examen moet worden afgelegd door vreemdelingen van 18 tot AOW-gerechtigde leeftijd die voor langere tijd in Nederland willen blijven en een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) aan moeten vragen.

Hierbij gaat het vooral om personen die naar Nederland willen komen om met iemand in Nederland een gezin te vormen of die zich met hun familieleden, die al in Nederland wonen, willen herenigen. Ook mensen met een geestelijk beroep zoals imam of predikant die in Nederland willen komen werken moeten het examen afleggen.

Let op:

Vanaf 1 november 2014 verandert de manier waarop het examen wordt afgenomen. Nu wordt het examen per telefoon afgenomen. Vanaf 1 november 2014 gaat het examen met de computer. Dit betekent dat de examenvragen op een andere manier gesteld gaan worden.
Voor nadere informatie zie http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nieuw-in-nederland/nieuws/2014/05/21/per-1-november-2014-verandert-het-basisexamen-inburgering-in-het-buitenland.html.

De minimum leeftijd voor verkrijgen van een MVV voor gezinsvorming of -hereniging is 21 jaar voor beide partners. Meld de kandidaat niet aan voor het examen als deze leeftijd niet binnen een jaar wordt bereikt, omdat de uitslag van het behaalde examen slechts een jaar geldig is.

Op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) vindt u gedetailleerde informatie over het basisexamen inburgering, er wordt ook vermeld welke personen in aanmerking komen voor vrijstelling van het examen. www.indklantdienstwijzer.nl.

In bepaalde bijzondere omstandigheden kan een verzoek worden ingediend voor een eventuele ontheffing van het basisexamen inburgering.

Hoe kan ik me voorbereiden op het examen?

Als u zich goed voorbereidt, dan kunt u voor het basisexamen slagen. U moet zelf uw studiemethode bepalen. De ambassade biedt geen les- of voorbereidingsmateriaal aan. Vanwege de verhoging van de eisen van het inburgeringsexamen per 1 april 2011 is er een nieuw zelfstudiepakket samengesteld waarmee u kunt oefenen voor alle drie de examenonderdelen. Het zelfstudiepakket bevat naast de benodigde boeken eveneens instructiemateriaal op dvd en audio-cd’s Tevens zijn inbelcodes (TIN-codes) toegevoegd waarmee twee proefexamens kunnen worden afgelegd voor zowel de toets gesproken Nederlands, als voor de toetst Geletterdheid en begrijpend lezen. Dit zelfstudiepakket kan worden gekocht in Nederlandse boekwinkels of via (Nederlandse) internetboekhandels. Uitgebreide informatie over (voorbereiden op) het examen vindt u op de website www.naarnederland.nl. Ook is het per 24 april 2013 mogelijk individuele ondersteuning bij de voorbereiding op het examen in te kopen bij Agens. Voor nadere informatie zie www.naarnederland.nl.

Hoe meld ik me aan voor het examen?

Neem de volgende stappen:

  • Vul het aanmeldingsformulier dat op Rijksoverheid.nl te vinden is en verstuur deze naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het formulier op het internet is ook in een Engelstalige versie beschikbaar.
  • In het aanmeldingsformulier geeft u aan bij welke ambassade of consulaat u het examen wilt gaan afleggen (zie onder ‘Waar kan ik het examen afleggen?’.
  • Nadat u het formulier volledig heeft ingevuld en verstuurd ontvangt u, van het ministerie van Buitenlandse Zaken per e-mail een bevestiging. Deze e-mail is erg belangrijk, hiermee wordt namelijk het door u of uw referent ingevulde e-mailadres gecontroleerd.
  • Na ontvangst van de e-mail moet u, met behulp van een link in de e-mail, bevestigen dat het e-mail-adres correct is. Als de e-mail niet wordt bevestigd kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Hoe kan ik het examen betalen?

Na de controle van de gegevens ontvangt u binnen 2 dagen een bevestiging per e-mail van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In de e-mail wordt een uniek referentienummer vermeld, verder krijgt u informatie over hoe u kunt betalen; de examenkosten zijn €350. Bij de betaling is het noodzakelijk dat u het referentienummer vermeld. Als bij de betaling niet duidelijk wordt aangegeven voor wie en waarvoor de betaling is bestemd kan dit leiden tot grote vertraging bij de verwerking van deze betaling. Het is ook mogelijk dat het ministerie van Buitenlandse Zaken uw betaling dan niet kan traceren. U moet dan misschien opnieuw betalen. Dit kost u veel geld en tijd. Zolang uw betaling niet is ontvangen en verwerkt, kan er geen afspraak worden gemaakt om het examen af te leggen. Vermeld daarom bij betaling altijd het referentienummer.

Ongeveer 5 werkdagen nadat u het examengeld heeft overgemaakt, ontvangt u op uw e-mailadres een betalingsbevestiging van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Pas als u na een week nog geen bevestiging heeft ontvangen kunt u een e-mail sturen aan exameninburgering@minbuza.nl of bellen met met informatie Rijksoverheid telefoon 1400 (vanuit het buitenland: +31 77-4656767).

Nadat u de betalingsbevestiging van het ministerie van Buitenlandse Zaken hebt ontvangen, kunt u een afspraak maken bij de ambassade of het consulaat-generaal. U vindt de adresgegevens op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken http://www.minbuza.nl/

Waar kan ik het examen afleggen?

In principe kunt u het examen alleen afleggen in het land van herkomst of het land waar u langer dan 3 maanden legaal mag verblijven (bijvoorbeeld met een verblijfsvergunning). Op het aanmeldingsformulier staat in het veld “Kies een ambassade of consulaat-generaal” een lijst van alle vertegenwoordigingen waar het inburgeringsexamen wordt afgenomen.

Als er in het land waar u woont geen Nederlandse ambassade of consulaat-generaal is gevestigd, waar het examen kan worden afgenomen, kan het examen worden afgelegd op een Nederlandse vertegenwoordiging in het dichtstbijzijnde land waar wel een vertegenwoordiging is gevestigd.. Het kan ook voorkomen dat een ambassade, bijvoorbeeld vanwege politieke instabiliteit of andere calamiteiten, tijdelijk gesloten is. U kunt hierover informatie vinden op de website van de ambassade.

Houd er rekening mee dat de MVV bij dezelfde ambassade of consulaat-generaal moet worden aangevraagd/opgehaald als waar u het examen heeft afgelegd.

Hoe lang is de uitslag van het examen geldig?

De examenuitslag is één jaar geldig. Dit betekent dat u binnen één jaar na het behalen van het examen een aanvraag moet indienen voor een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV). Nadere informatie over het indienen van een MVV-aanvraag vindt u op de website van de IND: www.IND.nl

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van inburgeren.

Bezoek ook deze site voor het laatste nieuws over het inburgeringsexamen: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/inburgering/inburgeren-in-het-buitenland.

De brochure ‘Het basisexamen inburgering in het buitenland’ is (in verschillende talen) te downloaden.

Hoe kan ik vragen stellen over inburgering?

Als u vragen heeft over de aanmelding voor het basisexamen inburgering in het buitenland dan kunt u contact opnemen met het Consulair Dienstencentrum van het ministerie van Buitenlandse Zaken. U kunt ook vragen stellen over de betaling van het examen of de gang van zaken op de post. Bijvoorbeeld als u iets wilt weten over het maken van een afspraak op een ambassade.

U kunt uw vraag mailen naar exameninburgering@minbuza.nl. Als u uw vraag niet via de e-mail kunt of wilt stellen dan kunt u bellen met informatie Rijksoverheid telefoon 1400 (vanuit het buitenland: +31 77-4656767).